برچسب: two pointers

2

معکوس یک رشته بصورت غیر درجا

بیان مساله در این پست نشان دادیم که چطور میشود خود ارایه را معکوس کرد. حالا میخواهیم تابعی ای بنویسیم که یک رشته بگیرد و معکوس آن را در رشته دیگری قرار داده و...

3

معکوس کردن یک رشته به روش درجا

تابع بازگشتی معکوس یک رشته بیان مساله فرض کنید چنین رشته ای داریم “Hello”. معکوس این رشته میشود “olleH” حال میخواهیم تابعی با امضای زیر را پیاده سازی کنیم که یک رشته را گرفته،...