برچسب: palindrome

پی سی آموز 2

بررسی خودمقلوب بودن یک رشته

چگونه یک رشته از هر دو طرف به یک شکل خوانده می شود تعریف: هرگاه رشته ای از هر دو طرف به یک شکل خوانده شود به آن palindrome یا خودمقلوب میگویند. به عبارت...

تشخیص خود مقلوبی رشته بروش بازگشتی 1

تشخیص خود مقلوبی رشته بروش بازگشتی

تست خودمقلوبی یک رشته بصورت بازگشتی در این پست نشان دادیم که چطور میشه خود مقلوبی یک رشته را بروش غیربازگشتی بررسی کرد. حالا میخواهیم همین نتیجه را با یک رابطه و تابع بازگشتی...