برچسب: copy

2

معکوس یک رشته بصورت غیر درجا

بیان مساله در این پست نشان دادیم که چطور میشود خود ارایه را معکوس کرد. حالا میخواهیم تابعی ای بنویسیم که یک رشته بگیرد و معکوس آن را در رشته دیگری قرار داده و...