برچسب: bitwise operator

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف 1

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف

مساله – جدول دهدهی، دودویی، اکتال و دسیمال معادل یک برنامه بنویسید که معادل دودویی، هشت هشتی و شانزده شانزدهی اعداد 1 تا 256 را چاپ کند. (راهنمایی: با شناسه های %o و %X...