برچسب: معکوس آرایه

3

معکوس کردن یک رشته به روش درجا

تابع بازگشتی معکوس یک رشته بیان مساله فرض کنید چنین رشته ای داریم “Hello”. معکوس این رشته میشود “olleH” حال میخواهیم تابعی با امضای زیر را پیاده سازی کنیم که یک رشته را گرفته،...