برچسب: تبدیل مبنا

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف 1

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف

مساله – جدول دهدهی، دودویی، اکتال و دسیمال معادل یک برنامه بنویسید که معادل دودویی، هشت هشتی و شانزده شانزدهی اعداد 1 تا 256 را چاپ کند. (راهنمایی: با شناسه های %o و %X...

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی 1

حل تمرین کتاب دایتل – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی

مساله  – چاپ معادل دسیمال یک عدد دودویی یه عدد صحیح (5 رقمی یا کمتر) که فقط از 0 و 1 تشکیل شده از ورودی بخوانید و معادل دهدهی آن را چاپ کنید.  ...