دسته: حل تمرین های کتاب C دایتل

1

حل تمرین کتاب دایتل – پیش پردازنده – ماکرو

سوال ها حجم یک کره جمع دو عدد کوچکترین از دو عدد کوچکترین از سه عدد چاپ یک رشته چاپ یک آرایه جمع محتوای یک آرایه مقدمه شکل کلی تعریف یک ماکرو به اینصورته:...

پی سی آموز 1

حل تمرین کتاب دایتل – ماشین حساب با اشاره گر ها به تابع

مساله: ماشین حساب با استفاده از اشاره گرها به تابع میخواهیم یک ماشین حساب بسیار ساده بسازیم. طوری که برنامه ابتدا یک منو به کاربر ارائه دهد که شامل 4 عمل اصلی حساب یعنی...

پی سی آموز 1

حل تمرین کتاب دایتل – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش

مساله – شبیه سازی: لاک پشت و خرگوش در این مساله میخواهیم با استفاده از اعداد تصادفی یک شبیه سازی را ایجاد کنیم (مسابقه ی بین لاک پشت و خرگوش). شرکت کننده ها مسابقه...

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف 1

حل تمرین کتاب دایتل – نمایش عدد در مبناهای مختلف

مساله – جدول دهدهی، دودویی، اکتال و دسیمال معادل یک برنامه بنویسید که معادل دودویی، هشت هشتی و شانزده شانزدهی اعداد 1 تا 256 را چاپ کند. (راهنمایی: با شناسه های %o و %X...